• Arcelor Mittal Case Study
    ArcelorMittal thay đổi toàn bộ hệ thống kiểm toán

Dịch vụ cung cấp

Quản lý kiểm
toán nội bộ

 

Là phần mềm quản lý kiểm toán hàng đầu thế giới, TeamMate đã tạo nên cuộc cách mạng trong ngành và thúc đẩy phát triển các bộ phận kiểm toàn thuộc mọi quy mô.

Quản lý biện
pháp kiểm soát

 

TeamMate+ Controls là phần mềm Quản lý biện pháp kiểm soát được mong đợi để giải quyết nhu cầu báo cáo tài chính của bạn.

Phân tích dữ liệu
kiểm toán nội bộ

 

Ngày nay, các kiểm toán viên luôn gặp khó khăn trong việc phải giảm thời gian kiểm tra, đồng thời gia tăng giá trị cho tổ chức và khách hàng của họ.

Dịch vụ
chuyên môn

 

Chúng tôi có đội ngũ các chuyên gia luôn sẵn lòng phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu triển khai của bạn để giúp tối đa hóa lợi nhuận trên vốn đầu tư vào phần mềm quản lý kiểm toán của chúng tôi.

Explore Insights

Is Your Audit Analytics Program Actually Good?

Do you ever wonder if your audit analytics program is any good? And, if so, how do you know? Do you even know what a “good” audit analytics program looks like? And how would you know if you are improving?

Growing Audit Capability for the Future

As organizations navigate increasing complexity and rapidly changing business environments, Internal Audit has to assess its challenges for the future.

Addressing Emerging Risks with Agile Combined Assurance

The world is evolving faster than ever, especially when we consider the impact of technological advancement. The pace of change poses a unique challenge for internal auditors. To meet the challenge, auditors must be agile and always poised to address emerging risks.

Show more
coordination among lines of defence
 

Coordination Among the Lines of Defense
Is your approach to addressing coordination with other units impractical or too ambitious?

 
 
Read more
Reducing Effort for CAEs Through Combined Assurance
 

Reducing Effort for CAEs Through Combined Assurance
As a CAE, are you providing assurance on the effectiveness of risk management and the control environment?

 
 
Read more
Build Better Audits with Data Analytics
 

Build Better Audits with Data Analytics
Are you following the 10 best steps to advance the use of data analytics within your internal audit team?

 
 
Read More