• Audit Management

การบริหารการตรวจสอบภายใน

 • ความชัดเจน ความสอดคล้อง ความมีประสิทธิภาพ
  ปรับโฉมการตรวจสอบภายในด้วย TeamMate+

  ในขณะที่การตรวจสอบภายในมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญมากขึ้นในองค์กรในฐานะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขององค์กร TeamMate+สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั่วทั้ง 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ไม่ว่าจะเป็นระดับส่วน ฝ่าย หรือองค์กร เราออกแบบพัฒนาโปรแกรมโดยมุ่งเน้นที่หลักการสำคัญในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความชัดเจน ความสอดคล้อง และความมีประสิทธิภาพ

  ความชัดเจนภายในทีมตรวจสอบและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 3 ระดับ

  เราพัฒนา TeamMate+ ภายใต้แนวคิดความชัดเจนทั้งในระดับส่วนและระดับองค์กร ในระดับส่วน หน้าหลักในการแสดงผลข้อมูลจะแสดงให้เห็นสถานะล่าสุดของงานตรวจสอบของคุณและช่วยคุณบริหารจัดการงานประจำวัน โดยเชื่อมโยงงานการตรวจสอบทั้งหมดเข้ากับแผนการตรวจสอบโดยรวม เมื่อคุณเลือกเข้าดูข้อมูลเชิงลึกในแอปพลิเคชัน คุณจะพบหน้าแสดงผลข้อมูลที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากขึ้นเพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หัวหน้าส่วนงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ในทันทีที่ต้องการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทีมงาน ได้แก่ งานตรวจสอบที่กำลังดำเนินการ ประเด็นปัญหาที่ต้องติดตาม จำนวนทีมงานที่พร้อมปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ

  ในระดับองค์กร TeamMate+ ช่วยให้ผู้ให้บริการตรวจสอบแต่ละรายสามารถทำงานร่วมกันได้ในการพิจารณาดูว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มต่างๆ กำลังทำสิ่งใดบ้าง รวมทั้งสร้างความชัดเจนในส่วนงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั่วทั้งองค์กรเช่นนี้ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ไม่สอดประสานกันก่อนหน้านี้ รวมทั้งเร่งให้องค์กรประสบความสำเร็จในการระบุและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  TeamMate+ ช่วยเสริมสร้างความชัดเจนทั่วทั้งองค์กรของคุณได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

  • รายงานกำหนดการดำเนินงานและการส่งมอบงาน ช่วยขจัดปัญหาในการรวบรวมข้อมูลและรายงานด้วยมือแบบเดิมที่ทำให้คุณเสียเวลาหลายวันในการรวบรวมข้อมูล TeamMate+ สามารถสร้างรายงานได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีและส่งรายงานให้กับใครก็ได้ในองค์กรทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการสอบทานข้อมูล
  • ข้อมูลหลายมิติ - ข้อมูลภาพองค์กรของคุณนั้น มีมากกว่าหนึ่งมุมมอง และ TeamMate+ ช่วยสร้างมุมมองให้คุณมากถึง 30 มิติที่แตกต่างกัน นอกเหนือไปจากการสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละมิติแล้ว ท่านยังสามารถประเมินตัวแปรในแต่ละมิติ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆ มิติจะแก้ไขไปพร้อมๆ กัน
  • ฐานข้อมูลใน TeamStore - ฐานความรู้ใน TeamStore ของเราช่วยส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องในการตรวจสอบ ด้วยการแบ่งปันข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบและการควบคุมความเสี่ยงให้กับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ระดับอย่างไร้รอยต่อ จากการที่มีขั้นตอนการตรวจสอบมากกว่า 20,000 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการควบคุมที่ดีที่สุดกว่า 1,000 วิธี อีกทั้ง คลังข้อมูลการตรวจสอบของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะงานทั้งหมดที่ป้อนเข้าไปใน TeamMate+ จะได้รับการเพิ่มเข้าไปใน TeamStore โดยอัตโนมัติ

  ความสอดคล้องตลอดขั้นตอนการทำงานของคุณ

  TeamMate+ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความสอดคล้องของข้อมูล ทั้งส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน รูปแบบงาน และการไหลของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทุกฟังก์ชั่นต่างก็ทำงานร่วมกันเพื่อปิดช่องว่างของข้อมูลระหว่างทีมตรวจสอบของคุณ และการส่งมอบรายงานที่สำคัญให้กับผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสงานอย่างเป็นระบบช่วยให้องค์กรของคุณได้รับข้อมูลจากกระบวนการตรวจสอบที่มีคุณค่ามากขึ้น โดยขจัดความผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลจากวิธีการเก็บข้อมูลและการรายงานที่เป็นมาตรฐาน

  TeamMate+ ช่วยตอบสนองความต้องการด้านกระบวนการตรวจสอบและสนับสนุนส่งเสริมระเบียบวิธีการตรวจสอบของคุณ ได้จากความสามารถในการสร้างรูปแบบการทำงานเพื่อให้เข้ากับวิธีการทำงานในแบบของคุณ พร้อมทั้งความสามารถในการทำงานการตรวจสอบภายในระดับแนวหน้าที่มีมาในโปรแกรม ดังต่อไปนี้

  • รายงานการตรวจสอบที่ปรับแต่งรูปแบบได้ - TeamMate+ อนุญาตให้คุณตั้งรูปแบบค่ามาตรฐานสำหรับหน่วยงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถสร้างรายงานในรูปแบบที่สอดคล้องกันและให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างง่ายดาย
  • รายการกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนของโครงการ - คุณสามารถเลือกจำนวนขั้นตอนสำหรับกระบวนการตรวจสอบของคุณและตั้งค่าใน TeamMate+ เพื่อกำหนดว่าแต่ละขั้นตอนจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด ซึ่งคุณลักษณะอันโดดเด่นนี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการติดตามงานการตรวจสอบ แม้ว่าการตรวจสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

  ความมีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น

  จากความคาดหวังของผู้บริหารที่มีในผลการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น แต่ให้ระยะเวลาในการตรวจสอบในแต่ละครั้งนั้นลดลงนั้น ยิ่งทำให้ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากขึ้นกว่าเดิม และ TeamMate+ จะเป็นตัวช่วยคุณได้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

  • การวางแผนกำลังการผลิต - การใช้ทีมงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำ TeamMate+ มาใช้วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือสูญเปล่า
  • การจัดการความต้องการเอกสาร – จะไม่มีการเสียเวลารอคอยเป็นเวลานานและไม่มีอีเมลร้องขอใดที่ถูกเพิกเฉยอีกต่อไป การใช้งาน TeamMate+ เพื่อร้องขอข้อมูลที่คุณต้องการทางอิเล็กทรอนิกส์ และอนุญาตให้หน่วยรับตรวจสามารถอัพโหลดเอกสารของตนเองเข้าระบบได้ในทันที ช่วยลดเวลาในการดำเนินการด้วยมือ จากสัปดาห์เป็นชั่วโมงได้
  • กระบวนการส่งรายงานการตรวจสอบ - TeamMate+ จะช่วยลดจำนวนอีเมลที่คุณส่งออกและรับเข้า โดยการอนุญาตให้คุณแบ่งปันรายงานการตรวจสอบกับบุคคลที่คุณติดต่องานด้วย ได้รับการแจ้งเตือน และส่งการแก้ไข/ความคิดเห็น ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ทันที