• Blog

บล็อก • โปรแกรมการตรวจสอบแห่งอนาคต

  21 มิถุนายน 2561 | โดย Toby DeRoche MBA, CIA, CCSA, CRMA, CICA

  ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่จะสามารถตามทันได้ แม้แต่หน่วยงานตรวจสอบที่มีความพร้อมที่สุด ยังยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากในการติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน ในฐานะผู้ตรวจสอบ เราควรพึ่งพาเทคโนโลยีที่สำคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์บริหารการตรวจสอบ ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูล และซอฟต์แวร์จัดทำรายงาน ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา เครื่องมือ 3 ประเภทนี้มีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาต่างๆ มากมาย เกินกว่าที่คุณจะคาดเดาได้

  เรียนรู้เพิ่มเติม ...


  การตรวจสอบภายในสร้างความเชื่อมั่นโดยรวม

  5 เมษายน 2561 | โดย Toby DeRoche, MBA, CIA, CCSA, CRMA, CICA, CFE

  ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการกล่าวถึงมา 2-3 ปีแล้วในฐานะที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจ หลายหน่วยงานแสดงความโดดเด่นในเรื่องนี้โดยการเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบภายในให้กับองค์กร และได้รับบทบาทเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง อีกทั้ง ยังคงให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวผู้ตรวจสอบในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ถึงเวลาแล้วที่เราจะขยับฐานะจากที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจเป็นเพื่อนคู่คิดคนสำคัญ เพราะที่ปรึกษา คือ บุคคลที่ท่านขอความเห็นเป็นครั้งคราว แต่เพื่อนคู่คิดเป็นบุคคลที่ท่านคำนึงถึงในทุกการตัดสินใจ ซึ่งในกรอบของ การตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในมีโอกาสที่จะรับบทบาทเป็นเพื่อนคู่คิดคนสำคัญโดยอาศัยกระบวนการของการให้ความเชื่อมั่นโดยรวม

  เรียนรู้เพิ่มเติม ...


  โอกาสสำหรับทีมตรวจสอบภายในจากการออกแบบพื้นที่ทำงานสมัยใหม่

  1 มีนาคม 2018| โดย Sio Naidoo, B.Compt, MPA-MBA, PMIIA, CIA

  องค์กรต่างๆ ทั่วโลกกำลังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลกในด้านแรงงาน ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้มีวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงาน อีกทั้งยังมีแรงผลักดันจากองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนและบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการใหม่ๆ เชิงนวัตกรรม ฝ่ายบริหารจะให้ความสำคัญกับ งานคือสิ่งที่คุณทำ มากกว่าที่ๆ คุณไป

  เรียนรู้เพิ่มเติม ...


  เหตุใดผู้ตรวจสอบจึงมีความขัดแย้งกับฝ่ายบริหาร

  15 กุมภาพันธ์ 2561 | By Toby DeRoche MBA, CIA, CCSA, CRMA, CICA

  การตรวจสอบเสร็จสิ้น ได้เวลาประชุมปิดการตรวจสอบ และแล้วสถานการณ์ราวกับเข้าไปอยู่ในสนามรบ ในช่วงเวลาอันเคร่งเครียดก่อนเริ่มการประชุม ผู้ตรวจสอบคงไว้ซึ่งความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว พร้อมที่จะโต้เถียงกับฝ่ายบริหารแต่ละแผนก โดยมีอาวุธครบมือนั่นคือ รายงานผลการตรวจสอบ ที่มีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนครบถ้วน เช่นเดียวกัน ฝ่ายบริหารแต่ละแผนกเองก็พร้อมที่จะปลดอาวุธของ ทีมตรวจสอบด้วยวลีเด็ดๆ ที่ได้ยินบ่อยๆ อย่างเช่น “นั่นเป็นแค่ปัญหาด้านงานเอกสารเท่านั้น” หรือ “ประเด็นนี้ดูเหมือนจะไม่จำเป็นต้องรายงาน” หรือวลีที่ใครๆ ก็ชอบใช้ “ถ้าฝ่ายบริหารแจ้งให้ดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้ว ทำไมจะต้องระบุไว้ในรายงานอีก“

  เรียนรู้เพิ่มเติม ...