• Controls Management

Controls Management

 • Phần mềm quản lý biện pháp kiểm soát dễ sử dụng và linh hoạt

  TeamMate+ Controls là phần mềm Quản lý biện pháp kiểm soát được mong đợi để giải quyết nhu cầu báo cáo tài chính của bạn. Thiết kế cực kỳ linh hoạt và dạng xem làm việc động cho phép truy cập nhanh vào dữ liệu liên quan và thực hiện nhiều hoạt động từ một màn hình duy nhất. TeamMate+ Controls quản lý dễ dàng các hoạt động quản lý tuân thủ khác yêu cầu việc xác định, đánh giá, kiểm tra và báo cáo chứng nhận.

  Được thiết kế và phát triển dựa trên ý kiến đóng góp từ người dùng phần mềm quản lý biện pháp kiểm soát nhiều kinh nghiệp, phần mềm Quản lý biện pháp kiểm soát này có thể được sử dụng dưới dạng giải pháp độc lập hay tích hợp liền mạch với TeamMate+ Audit như một phần của giải pháp Bảo đảm kết hợp của chúng tôi.

  Registration Button

  TeamMate+ Controls khác với hầu hết các công cụ Quản lý biện pháp kiểm soát khác trên thị trường ở điểm nào?

  TeamMate+ Controls mang đến mối liên kết linh hoạt giữa Tổ chức, Quy trình, Tài khoản báo cáo tài chính và tối đa 3 cấu trúc báo cáo nữa

  Mọi thông tin quan trọng chẳng hạn như các bước trong chương trình, vấn đề, ghi chú huấn luyện, xác nhận và lịch sử chỉnh sửa có trong bảng cơ sở dữ liệu. Hệ thống dựa trên cơ sở dữ liệu như TeamMate+ Controls cho phép sử dụng theo nhóm, lọc và phân loại thông tin quan trọng và hiệu quả hơn hệ thống dựa trên tài liệu đơn giản.

  Bạn có thể lọc và phân loại thông tin quan trọng ngay lập tức. Ví dụ:

  • Bạn không bắt buộc phải sử dụng hệ thống phân cấp cứng nhắc cố định về Tổ chức/Tài khoản, Quy trình, Rủi ro, Biện pháp kiểm soát. Như vậy hệ thống phần cấp của TeamMate+ Controls có thể được thiết lập để sử dụng cho các loại kiểm soát hay kiểm tra tuân thủ khác.
  • Phương pháp của chúng tôi cho phép bạn tạo liên kết giữa các khía cạnh như Tổ chức và Quy trình với từng vấn đề rủi ro hay kiểm soát.

  TeamMate+ Controls cho phép bạn chuyển đổi dạng xem từ Khía cạnh này sang Khía cạnh khác để xem các rủi ro và biện pháp kiểm soát từ nhiều hệ thống phân cấp khác nhau

  • TeamMate+ Controls sử dụng khái niệm được gọi là Dạng xem làm việc động. Do đó bạn chỉ cần ở trong một màn hình duy nhất – bạn có thể thay đổi Khía cạnh để xem hay góc nhìn dữ liệu – hoặc cả hai. Bạn không phải thay đổi màn hình để xem các thông tin và dạng xem khác nhau.
  • Có thể sử dụng tối đa 6 Khía cạnh riêng rẽ do người dùng xác định (ví dụ như Hệ thống phân cấp của tổ chức, Quy trình, Tài khoản, Hệ thống, Địa điểm)
  • Bạn thiết lập liên kết giữa Biện pháp kiểm soát và các Khía cạnh khác nhau

  Các Góc nhìn khác nhau về dữ liệu được cung cấp để hiển thị chi tiết liên quan nhất. Nếu bạn quan tâm đến Đánh giá biện pháp kiểm soát tổng thể, chi tiết liên quan đến từng Biện pháp kiểm soát được xác định sẽ được hiển thị. Nếu bạn cần xem trạng thái hoàn thành bản Tự đánh giá, chỉ cần gõ vào góc nhìn Xem xét tự đánh giá mà không cần rời khỏi màn hình đã mở. Tìm hiểu các dạng xem có hiệu quả nhất cho bạn bằng cách thay đổi Góc nhìn trong Khía cạnh có sẵn.

  TeamMate+ Controls cho phép bạn cập nhật thông tin về Biện pháp kiểm soát và áp dụng các thay đổi vào trường hợp hoạt động của Biện pháp kiểm soát đó trong đánh giá của bạn

  Hầu hết các tổ chức có trung bình 2.500 Biện pháp kiểm soát – nếu bạn kiểm tra chúng hàng quý thì sẽ là 10.000 trường hợp. Thử tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu bạn cần chỉnh sửa biện pháp kiểm soát được dùng trong nhiều khu vực của tổ chức và bạn nhận ra rằng biện pháp kiểm soát đã thay đổi một chút trong Quý đầu tiên. Sẽ cần bao nhiêu bản cập nhật riêng lẻ nếu bạn phải thực hiện từng cập nhật một?

  Chứng nhận không phải là quy trình làm việc cố định

  • Trong một lần đánh giá, có thể có nhiều chứng nhận, mỗi chứng nhận có nhiều người ký và bạn phải thiết kế tuyên bố chứng nhận
  • Mỗi người ký có thể chọn xác nhận điện tử hay in ra, in trực tiếp và đính kèm chứng nhận – hoặc cả hai.