• Demonstrations

Trình diễn trực tiếp

 • Quản lý kiểm toán nội bộ, Quản lý biện pháp kiểm soát & Phân tích dữ liệu kiểm toán nội bộ

  Tham gia cùng chúng tôi để xem trình diễn trực tuyến miễn phí về:

  • TeamMate AM (Quản lý kiểm toán)
  • TeamMate+ Audit
  • TeamMate+ Controls
  • TeamMate Analytics

  Để đăng ký, nhấp vào tiêu đề sự kiện mà bạn muốn tham dự bên dưới. Việc thêm sự kiện vào lịch không tự động đăng ký cho bạn. Vui lòng lưu ý, mọi mốc thời gian được liệt kê đều theo Giờ trung tâm Hoa Kỳ.

  Vui lòng liên hệ để truy cập trình diễn đã được ghi lại.