• Audit Management

Theo dõi phát hiện kiểm toán

 • Kiểm toán và theo dõi vấn đề

  Nằm trong Bộ sản phẩm TeamMate tích hợp, TeamCentral là cơ sở dữ liệu kiểm toán và theo dõi vấn đề trên nền tảng web hiệu quả cao, cơ sở dữ liệu này tích lũy thông tin dự án và các kết quả từ mọi dự án TeamMate EWP riêng lẻ của bạn và cho phép bạn theo dõi trạng thái thực hiện các đề xuất của phòng ban và kế hoạch hành động quản lý có liên quan.

  Thông tin luôn có sẵn

  • Kết quả kiểm toán tổng thể có thể được xem bên ngoài tập tin dự án TeamMate EWP thông qua trình duyệt web – không cần cài đặt TeamMate EWP.
  • Cho phép dễ dàng tìm kiếm trên nền tảng web thông qua cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh gồm các dữ liệu kiểm toán quan trọng trước đây và hiện tại của phòng ban.
  • Hỗ trợ việc theo dõi vấn đề, phân tích xu hướng, xem xét trước việc kiểm toán và báo cáo cho ủy ban.
  • Các bên liên quan chủ chốt có thể truy cập, cho phép ban quản lý tập trung vào mục tiêu tổng thể và quản lý kết quả kiểm toán mà không cần xem xét chi tiết.
  • Chức năng Quản lý người dùng bảo mật đảm bảo khả năng truy cập và chỉ có sẵn theo vai trò và ủy quyền được chỉ định cho mỗi người dùng.
  • Người đưa ra đề xuất có thể truy cập vấn đề của họ để chủ động cập nhật trạng thái hay sau khi có thông báo.

  Dễ dàng báo cáo

  Báo cáo về kết quả cho mọi dự án đảm nhận và vấn đề phát sinh được lập dễ dàng với nhiều bảng điều khiển có thể điều chỉnh, cũng như một loạt các báo cáo TeamCentral tiêu chuẩn tập trung vào Dự án, Vấn đề và Chi tiểm kiểm toán.

  Ngoài báo cáo tiêu chuẩn, công cụ báo cáo TeamCentral cho phép bạn tạo và lưu báo cáo và truy vấn theo xác định của người dùng.

  Chức năng tìm kiếm cho phép bạn khai thác dữ liệu và “giải quyết nhanh” truy vấn phụ thuộc vào bất kỳ trường nào có thể tìm kiếm trong hồ sơ dự án hay mẫu vấn đề.

  Theo dõi dự án cho phép bạn dễ dàng có được thông tin cập nhật và báo cáo trạng thái kế hoạch vào bất kỳ thời điểm nào. Báo cáo về mốc quan trọng có thể được tùy ý sử dụng để biết trạng thái chi tiết của hoạt động kiểm toán đang tiến hành.

  Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh hiển thị các dạng xem cấp cao cho kiểm toán viên và ban quản lý kiểm toán bao gồm Trạng thái kế hoạch kiểm toán, Thời gian đề xuất, Mốc dự án hàng tuần và Bảng điểm KPI.