• Audit Management

TeamRisk

 • การตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing)

  TeamRisk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด TeamMate Suite ที่ครบวงจร คือเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำงานสอดคล้องกับแนวทางของคุณ โดยเปิดโอกาสให้คุณตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดเหมาะสมที่สุดในขณะที่คุณออกแบบ ดำเนินการ และรายงานการประเมินความเสี่ยงของคุณ

  TeamRisk ช่วยเหลือผู้ตรวจสอบในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบดังต่อไปนี้:

  • สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (Institute of Internal Auditors): "มาตรฐานของแนวทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน" (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
  • Basel Committee on Banking Supervision: "การตรวจสอบภายในของธนาคารและความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับผู้ตรวจสอบ"
  • รายงานของ COSO: “Internal Control – Integrated Framework”
  • The King Code of Corporate Practices and Conduct 2002
  • คณะกรรมการ Turnbull

  TeamRisk บูรณาการกับ TeamSchedule และ TeamMate EWP:

  • สามารถกำหนดตารางเวลาใน TeamSchedule สำหรับโครงการที่ได้รับการระบุในระหว่างการประเมินความเสี่ยง
  • สามารถสร้างไฟล์เอกสารการตรวจสอบสำหรับโครงการที่ถูกระบุใน TeamMate EWP

  การบูรณาการ TeamRisk เข้ากับ TeamSchedule และ TeamMate EWP หมายความว่า โปรไฟล์ข้อมูลโครงการและผลการประเมินความเสี่ยงโดยละเอียดที่ได้รับใน TeamRisk จะส่งผ่านไปยังส่วนอื่นๆ ของ TeamMate Suite

  การออกแบบ

  • ออกแบบการประเมินความเสี่ยงของคุณเพื่อสะท้อนภาพองค์กรของคุณ
  • ป้อนข้อมูลวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และการควบคุมลงในไลบรารีความเสี่ยงของคุณ
  • กำหนดสูตรการให้คะแนนและช่วงของการให้คะแนน
  • เลือกตัววัดการให้คะแนน เช่น ผลกระทบและความน่าจะเป็น ซึ่งอธิบายวิธีการระบุความเสี่ยงของคุณได้ดีที่สุด
  • ตัดสินใจเกี่ยวกับมิติของตัววัดเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงก่อนการควบคุม (ความเสี่ยงทั้งหมด) หรือหลังการควบคุม (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) หรือทั้งก่อนและหลังการควบคุม
  • กำหนดเงื่อนไขของมาตรการที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มมิติของความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจและกระบวนการต่างๆ
  • กำหนดประเภทของโครงการ (ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของ TeamSchedule และ TeamMate EWP)
  • กำหนดบทบาทของผู้ใช้และระดับการเข้าถึง
  • จัดทำแบบสอบถามการประเมินตนเองเพื่อให้เจ้าของกระบวนการสามารถป้อนข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

  ดำเนินการ

  • จัดเก็บค่าของมาตรการที่กำหนดเองสำหรับองค์กรที่ถูกตรวจสอบ
  • เลือกวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และการควบคุม จากไลบรารีความเสี่ยง
  • เชื่อมโยงความเสี่ยงไปยังหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ และให้คะแนนบนพื้นฐานของความเสี่ยงทั้งหมดและ/หรือความเสี่ยงที่เหลืออยู่
  • ดูผลการประเมินตนเองที่ส่งมาโดยเจ้าของกระบวนการ
  • แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินที่ดำเนินการต่อหนึ่งความเสี่ยง
  • แนบเอกสารสนับสนุนสำหรับการประเมิน
  • กรองวัตถุประสงค์และความเสี่ยงสำหรับทั้งองค์กรหรือสำหรับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในองค์กร

  สร้างไฟล์โครงการ

  • เมื่อทำการประเมินผลแล้ว โปรแกรมช่วยในการเลือกโครงการที่เต็มไปด้วยภาพกราฟิกและใช้งานง่าย จะช่วยแนะแนวทางให้แก่ผู้ตรวจสอบในการระบุหน่วยงานและหน้าที่การทำงานที่มีความเสี่ยงสูงกว่าซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบ
  • ไฟล์โครงการที่ประกอบด้วยแผนงานและเอกสารการทำงานได้รับการจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลในฐานข้อมูลการประเมินความเสี่ยง ข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุใน TeamRisk จะได้รับการป้อนโดยอัตโนมัติใน ความเสี่ยง & ตัวแสดงการควบคุม ของ TeamMate EWP โดยมีการย้ำเน้นถึงความเสี่ยงและการควบคุมเพื่อให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการกับเรื่องดังกล่าว

  รายงาน

  • ตัวแสดงการตรวจสอบทั้งหมด ในรูปแบบแผนภูมิความร้อนของ TeamRisk ช่วยเพิ่มความสะดวกในการระบุหน่วยงานขององค์กรและกระบวนการทางธุรกิจที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ
  • จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีโดยอัตโนมัติ พร้อมตารางเวลาโดยละเอียดของโครงการบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงของคุณ
  • นอกจากนี้ ยังมีแม่แบบรายงานในรูปแบบกราฟิกและรูปแบบบรรยายต่างๆ ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น
   • รายงานการประเมินความเสี่ยงโดยละเอียด
   • รายงานแผนภูมิความร้อนของการตรวจสอบทั้งหมด
   • รายงานเมทริกซ์ของความเสี่ยง
   • รายงานแผนภูมิความร้อนของประเภทความเสี่ยง
    
  • สามารถกำหนดเทมเพลตของรายงานเองได้ จึงช่วยให้คุณสามารถออกแบบการจัดวางหน้าตามมาตรฐานการรายงานของคุณ