• Audit Management

Kế hoạch kiểm toán dựa trên rủi ro

 • Nằm trong Hệ thống phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate tích hợp, TeamRisk là công cụ kiểm toán dựa trên rủi ro hiệu quả cao, hoạt động theo cách bạn muốn, cho phép bạn quyết định điều gì có hiệu quả nhất khi thiết kế, thực hiện và báo cáo đánh giá rủi ro.

  TeamRisk giúp kiểm toán viên tiến hành đánh giá kiểm toán dựa trên rủi ro theo các tiêu chuẩn sau đây:

  • Viện kiểm toán viên nội bộ: “Tiêu chuẩn hành nghề kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp”
  • Ủy ban giám sát ngân hàng Basel: “Kiểm toán nội bộ cho ngân hàng và mối quan hệ giữa kiểm toán viên và giám sát viên”
  • Báo cáo COSO: “Kiểm soát nội bộ – Khung tích hợp”
  • Bộ quy tắc thực hành và ứng xử cốt lõi trong doanh nghiệp năm 2002
  • Ủy ban Turnbull

  TeamRisk tích hợp với chức năng lập lịch trình kiểm toán TeamScheduleTeamMate EWP (Giấy tờ điện tử):

  • Xác định các dự án có thể được lập lịch trình trong TeamSchedule trong quá trình đánh giá rủi ro
  • Có thể tạo tập tin giấy tờ điện tử cho hoạt động kiểm toán đối với các dự án đã xác định trong TeamMate EWP.

  Tích hợp kiểm toán dựa trên rủi ro với TeamSchedule và TeamMate EWP có nghĩa là các hồ sơ dự án và kết quả đánh giá rủi ro chi tiết được tập hợp trong luồng TeamRisk cho đến các bộ phận khác trong Bộ sản phẩm TeamMate

  Thiết kế

  • Thiết kế quy trình đánh giá rủi ro phù hợp với tổ chức của bạn
  • Giới thiệu Thư viện rủi ro đi kèm với Mục tiêu, Rủi ro và Biện pháp kiểm soát
  • Xác định Công thức tính điểm và Phạm vi tính điểm
  • Lựa chọn Chỉ số tính điểm, như Tác động và Khả năng xảy ra thể hiện rõ nhất phương pháp xác định rủi ro của bạn
  • Xác định các Khía cạnh chỉ số để đánh giá Yếu tố rủi ro trước khi thực hiện biện pháp kiểm soát (Vốn có), sau khi thực hiện biện pháp kiểm soát (Còn lại), hay cả hai
  • Tạo các Biện pháp tùy chỉnh để thêm khía cạnh Điều quan trọng đối với Đơn vị và Quy trình Kinh doanh
  • Xác định Danh mục dự án (phù hợp với danh mục TeamSchedule và TeamMate EWP)
  • Xác định Vai trò người dùng và Cấp độ truy cập
  • Xây dựng bảng câu hỏi Tự đánh giá để có ý kiến đóng góp về đánh giá rủi ro của người nắm giữ quy trình

  Thực hiện

  • Có được giá trị Biện pháp tùy chỉnh cho tổ chức được đánh giá
  • Lựa chọn Mục tiêu, Rủi ro và Biện pháp kiểm soát từ Thư viện rủi ro
  • Liên kết Rủi ro với Tổ chức bị ảnh hưởng và tính điểm trên cơ sở Vốn có và/hoặc Còn lại
  • Xem kết quả Tự đánh giá do người nắm giữ quy trình nộp lên
  • Nhận xét về đánh giá được thực hiện trên cơ sở theo rủi ro
  • Đính kèm Tài liệu hỗ trợ với các đánh giá
  • Lọc Mục tiêu và Rủi ro cho toàn bộ Doanh nghiệp hay Tổ chức cụ thể

  Xây dựng Tập tin dự án

  • Sau khi đã thực hiện đánh giá kiểm toán dựa trên rủi ro, trình hướng dẫn lựa chọn dự án dễ sử dụng và gồm nhiều hình ảnh đồ họa sẽ giúp kiểm toán viên xác định các tổ chức và phòng ban có nhiều rủi ro hơn và cần chú ý khi kiểm toán.
  • Tập tin dự án bao gồm các chương trình làm việc và giấy tờ được tạo ra dựa trên thông tin trong cơ sở dữ liệu đánh giá rủi ro. Thông tin về rủi ro được xác định trong TeamRisk được tự động mở ra trong Trình xem rủi ro & kiểm soát của TeamMate EWP, đánh dấu các rủi ro và biện pháp kiểm soát mà kiểm toán viên cần thực hiện.

  Báo cáo

  • Trình xem kiểm toán tổng thể có định dạng bản đồ sử dụng thang màu biến đổi liên tục (heat-map) của TeamRisk, giúp dễ xác định Đơn vị tổ chức và Quy trình kinh doanh đòi hỏi phải chú ý khi kiểm toán.
  • Tự động lập Kế hoạch kiểm toán hàng năm với sự hỗ trợ từ lịch trình Chi tiết dự án dựa trên quy trình đánh giá rủi ro.
  • Ngoài ra, một loạt các mẫu báo cáo tường thuật và đồ họa cũng có sẵn, gồm:
   • Báo cáo chi tiết đánh giá rủi ro
   • Báo cáo Heat Map kiểm toán tổng thể
   • Báo cáo ma trận rủi ro
   • Báo cáo Heat Map danh mục rủi ro
    
  • Mẫu báo cáo được điều chỉnh riêng nên bạn có thể điều chỉnh bố cục theo tiêu chuẩn báo cáo của mình.