• Audit Management

Kho kiến thức kiểm toán

 • Tái sử dụng và phát triển phương pháp kiểm toán

  Phương pháp và các mẫu giấy tờ điện tử chi tiết hiện tại của phòng ban của bạn có thể được kết hợp nhanh chóng và dễ dàng vào mẫu kiểm toán tổng thể để TeamEWP (Giấy tờ điện tử) phù hợp với cách thức bạn làm việc. Sau khi đã tạo tập tin dự án từ mẫu được chọn, kế hoạch công việc được xây dựng thêm từ cơ sở dữ liệu gọi là TeamStore, cơ sở dữ liệu này bao gồm các chương trình và quy trình công việc, mẫu giấy tờ điện tử, nội dung văn bản tiêu chuẩn cho kết quả và vấn đề kiểm toán, và chi tiết rủi ro của bạn cũng như thư viện biện pháp kiểm soát.

  Mẫu

  • Tập tin dự án TeamEWP (Giấy tờ điện tử) được tạo từ mẫu do người dùng xác định. Sử dụng Mẫu TeamEWP cho phép áp dụng cấu trúc và thuật ngữ tập tin TeamEWPtiêu chuẩn của phòng ban cho từng dự án.
  • Ngoài ra, mọi quy trình cần được thực hiện trong mỗi dự án, danh sách kiểm tra việc lập kế hoạch và tài liệu, thư thông báo, ma trận rủi ro, v.v. có trong Mẫu sẽ được chèn từ động vào từng hồ sơ dự án mới.
  • Tạo Mẫu tùy chỉnh cho phòng ban sẽ giúp bảo đảm rằng mọi thành phần trong hoạt động tốt nhất của bạn được đưa vào từng dự án mới và giúp chuẩn hóa cấu trúc giấy tờ điện tử.
  • Ngoài việc được chuẩn hóa về nội dung và hình thức, Mẫu TeamEWP (Giấy tờ điện tử) bảo đảm rằng nhóm của bạn tuân thủ các yêu cầu của tổ chức. Điều này giúp giảm thiểu thời gian đào tạo cho người dùng mới và nhìn chung nhóm của bạn không phải dành nhiều thời gian để bắt đầu. Mẫu TeamEWP cho phép nhóm của bạn“luôn tràn đầy sức mạnh.”
  • Mẫu được dùng để “Khởi đầu thuận lợi” bằng việc tạo dự án mới và người dùng có thể tạo nhiều Mẫu khác nhau cho các loại tham gia khác nhau. Khi đưa quy trình kiểm toán chi tiết vào Mẫu, bạn có thể tạo tập tin dự án “xây dựng sẵn” cho các phân công thường được thực hiện.

  TeamStore

  • Nếu bạn hiện đang có chương trình làm việc và/hoặc giấy tờ điện tử tiêu chuẩn, chúng có thể được sáp nhập dễ dàng vào TeamStore, điều này cho phép bạn nhập chúng vào tập tin dự án chỉ trong vài giây.
  • Bạn cũng có thể lưu những vấn đề cần báo cáo vào TeamStore để sử dụng sau này. Khi cùng một vấn đề xảy ra lần tiếp theo, bản ghi phác thảo về kết quả và/hoặc đề xuất có thể được nhập từ TeamStore.
  • Bạn có thể xuất các chương trình làm việc, giấy tờ điện tử và vấn đề được ghi chép vào tập tin dự án TeamEWP (Giấy tờ điện tử) ra TeamStore để chỉ thu thập thông tin một lần. Các ngăn riêng trong TeamStore có thể được hạn chế để chỉ thành viên được cho phép có thể chuyển các chương trình, giấy tờ và vấn đề mới vào sản xuất.
  • Thư viện rủi ro bao gồm các Mục tiêu, Rủi ro và Biện pháp kiểm soát do người dùng xác định được lưu trữ và duy trì trong TeamStore.
  • Bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu Rủi ro và Biện pháp kiểm soát từ trong kiểm toán dựa trên rủi ro TeamRisk trong quá trình thực hiện đánh giá rủi ro. Rủi ro và Biện pháp kiểm soát cũng có thể được nhập trực tiếp vào tập tin kiểm toán TeamEWP (Giấy tờ điện tử) khi các mục đó được xác định khi lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán.
  • Rủi ro, Biện pháp kiểm soát và Quy trình có thể được liên kết trong TeamStore nhằm xây dựng mối quan hệ rõ ràng khi chúng được nhập vào tập tin kiểm toán.