• Audit Management

รายงานเวลาและค่าใช้จ่าย

 • การเก็บข้อมูลเวลาและค่าใช้จ่าย

  TeamTEC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด TeamMate Suite ที่ครบวงจร มอบขีดความสามารถในการป้อนข้อมูลเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการต่างๆ, เหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การหยุดพักร้อน และงานธุรการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย และสามารถสร้างรายงานที่เป็นการสรุปโครงการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการเปรียบเทียบกับงบประมาณโดยรวมของฝ่าย

  TeamTEC เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่ลดขั้นตอนการป้อนข้อมูล และสามารถดูใบบันทึกเวลา (timesheet) ได้จากทุกที่

  นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับเวลาทุกประเภทได้ การป้อนค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียด เนื่องจาก TeamTEC ไม่ใช่ระบบการชำระคืนค่าใช้จ่าย แต่เป็นวิธีการติดตามค่าใช้จ่ายตามจริงที่รวดเร็วสำหรับโครงการต่างๆ

  นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับงานสัญญาจ้างและงานที่ใช้ทรัพยากรร่วมให้แก่โครงการต่างๆ โดยผ่านการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

  การติดตามตรวจสอบเวลา

  • การเลือกใบบันทึกเวลาทำให้สามารถป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัติจากการมอบหมายใน TeamSchedule เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดทำใบบันทึกเวลาให้เสร็จสมบูรณ์
  • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดนโยบายในการจำกัดจำนวนวันในการคิดค่าใช้จ่ายตามเวลาได้ รวมถึงจำนวนชั่วโมงทั้งหมดในใบบันทึกเวลา
  • อาจใส่เวลาของทรัพยากรโดยใช้พร็อกซี เช่น ตัวช่วยการบริหารจัดการ
  • สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้โดยการยกเลิกการส่งใบบันทึกเวลา หรือการสร้างการป้อนข้อมูลเวลาเป็นลบในใบบันทึกเวลาลำดับต่อมา แล้วแต่คุณจะเลือก
  • ตัวเลือกการอนุมัติที่มีอยู่ทำให้คุณสามารถมอบหมายหัวหน้างานที่จะอนุมัติใบบันทึกเวลาที่ส่งมาได้

  การเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย

  • คุณเป็นผู้กำหนดประเภทของค่าใช้จ่ายที่คุณต้องการจะติดตาม
  • เครื่องคำนวณที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถบวกจำนวนต่างๆ เช่น ค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการป้อนข้อมูลครั้งเดียว
  • สามารถใส่รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด หรือการขยายเวลาการเดินทาง

  มุมมองและรายงาน

  มีมุมมองหลายแบบที่เก็บข้อมูลสถานะของแผนหรือโครงการประจำปีของคุณได้อย่างรวดเร็ว

  • การติดตามโครงการ – วิเคราะห์โครงการของคุณโดยจัดกลุ่มตามประเภทโครงการหรือตำแหน่งที่ตั้ง แล้วจึงเจาะลึกลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้เวลาไป และระบุว่าคุณจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาได้หรือไม่ มุมมองนี้มีประสิทธิภาพสำหรับฝ่ายบริหารหรือผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบในการจัดการกรอบเวลาของค่าใช้จ่ายในโครงการของตน
  • การติดตาม GANTT – ช่วยให้คุณทราบได้อย่างรวดเร็วว่า สามารถทำได้ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) หรือไม่ในแง่ของเวลาที่ใช้ในการวางแผน งานภาคสนาม การรายงาน และการสรุปผล
  • กระดานเวลา (Time Dashboard) – ฝ่ายบริหารสามารถดูความคืบหน้าโดยรวมของแผนประจำปีได้ เมื่อคุณเลื่อนลงมาตามรายการโครงการ จะพบรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละโครงการปรากฏอยู่ใน มุมมองข้อมูลที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ โดยมีการยืนยันวันเริ่มต้น/วันสิ้นสุด รวมทั้งจำนวนชั่วโมงของโครงการ
  • สถานะใบบันทึกเวลา – ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบสถานะของใบบันทึกเวลาที่ยังค้างอยู่ เพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการรายงานตามรอบเวลา

  การรายงานเป็นเรื่องง่าย เลือกประเภทของรายงาน เช่น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร จากนั้นกรองข้อมูลตามเกณฑ์ที่คุณตั้งค่าไว้ การใช้ตัวกรองเป็นการขยายรายการของรายงานมาตรฐาน 15 ฉบับของ TeamTEC เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการการรายงานเกือบทุกรูปแบบ